以注音排序
 
 
 
 
 
完整對照表
附註
 
以拼音排序
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z  
 
回首頁
Valid HTML 4.01! Valid CSS!
 
注音符號通用拼音漢語拼音 威妥瑪-1威妥瑪-2注音第二式
ㄅㄚbaba papaba
ㄅㄛbobo popobo
ㄅㄞbaibai paipaibai
ㄅㄟbeibei peipeibei
ㄅㄠbaobao paopaobau
ㄅㄢbanban panpanban
ㄅㄣbenben penpenben
ㄅㄤbangbang pangpangbang
ㄅㄥbengbeng pengpengbeng
ㄅㄧbibi pipibi
ㄅㄧㄝbiebie piehpiehbie
ㄅㄧㄠbiaobiao piaopiaobiau
ㄅㄧㄢbianbian pienpienbian
ㄅㄧㄣbinbin pinpinbin
ㄅㄧㄥbingbing pingpingbing
ㄅㄨbubu pupubu
ㄆㄚpapa p'apapa
ㄆㄛpopo p'opopo
ㄆㄞpaipai p'aipaipai
ㄆㄟpeipei p'eipeipei
ㄆㄠpaopao p'aopaopau
ㄆㄡpoupou p'oupoupou
ㄆㄢpanpan p'anpanpan
ㄆㄣpenpen p'enpenpen
ㄆㄤpangpang p'angpangpang
ㄆㄥpengpeng p'engpengpeng
ㄆㄧpipi p'ipipi
ㄆㄧㄝpiepie p'iehpiehpie
ㄆㄧㄠpiaopiao p'iaopiaopiau
ㄆㄧㄢpianpian p'ienpienpian
ㄆㄧㄣpinpin p'inpinpin
ㄆㄧㄥpingping p'ingpingping
ㄆㄨpupu p'upupu
ㄇㄚmama mamama
ㄇㄛmomo momomo
ㄇㄜmeme mememe
ㄇㄞmaimai maimaimai
ㄇㄟmeimei meimeimei
ㄇㄠmaomao maomaomau
ㄇㄡmoumou moumoumou
ㄇㄢmanman manmanman
ㄇㄣmenmen menmenmen
ㄇㄤmangmang mangmangmang
ㄇㄥmengmeng mengmengmeng
ㄇㄧmimi mimimi
ㄇㄧㄝmiemie miehmiehmie
ㄇㄧㄠmiaomiao miaomiaomiau
ㄇㄧㄡmioumiu miumiumiu
ㄇㄧㄢmianmian mienmienmian
ㄇㄧㄣminmin minminmin
ㄇㄧㄥmingming mingmingming
ㄇㄨmumu mumumu
ㄈㄚfafa fafafa
ㄈㄛfofo fofofo
ㄈㄟfeifei feifeifei
ㄈㄡfoufou foufoufou
ㄈㄢfanfan fanfanfan
ㄈㄣfenfen fenfenfen
ㄈㄤfangfang fangfangfang
ㄈㄥfongfeng fengfengfeng
ㄈㄨfufu fufufu
ㄉㄚdada tatada
ㄉㄜdede tetede
ㄉㄞdaidai taitaidai
ㄉㄟdeidei teiteidei
ㄉㄠdaodao taotaodau
ㄉㄡdoudou toutoudou
ㄉㄢdandan tantandan
ㄉㄤdangdang tangtangdang
ㄉㄥdengdeng tengtengdeng
ㄉㄧdidi titidi
ㄉㄧㄚdiadia tiatiadia
ㄉㄧㄝdiedie tiehtiehdie
ㄉㄧㄠdiaodiao tiaotiaodiau
ㄉㄧㄡdioudiu tiutiudiou
ㄉㄧㄢdiandian tientiendian
ㄉㄧㄥdingding tingtingding
ㄉㄨdudu tutudu
ㄉㄨㄛduoduo totoduo
ㄉㄨㄟduidui tuituiduei
ㄉㄨㄢduanduan tuantuanduan
ㄉㄨㄣdundun tuntunduen
ㄉㄨㄥdongdong tungtungdung
ㄊㄚtata t'atata
ㄊㄜtete t'etete
ㄊㄞtaitai t'aitaitai
ㄊㄠtaotao t'aotaotau
ㄊㄡtoutou t'outoutou
ㄊㄢtantan t'antantan
ㄊㄤtangtang t'angtangtang
ㄊㄥtengteng t'engtengteng
ㄊㄧtiti t'ititi
ㄊㄧㄝtietie t'iehtiehtie
ㄊㄧㄠtiaotiao t'iaotiaotiau
ㄊㄧㄢtiantian t'ientientian
ㄊㄧㄥtingting t'ingtingting
ㄊㄨtutu t'ututu
ㄊㄨㄛtuotuo t'ototuo
ㄊㄨㄟtueitui t'uituituei
ㄊㄨㄢtuantuan t'uantuantuan
ㄊㄨㄣtuntun t'untuntuen
ㄊㄨㄥtongtong t'ungtungtung
ㄋㄚnana nanana
ㄋㄜnene nenene
ㄋㄞnainai nainainai
ㄋㄟneinei neineinei
ㄋㄠnaonao naonaonau
ㄋㄡnounou nounounou
ㄋㄢnannan nannannan
ㄋㄣnennen nennennen
ㄋㄤnangnang nangnangnang
ㄋㄥnengneng nengnengneng
ㄋㄧnini ninini
ㄋㄧㄝnienie niehniehnie
ㄋㄧㄠniaoniao niaoniaoniau
ㄋㄧㄡniouniu niuniuniou
ㄋㄧㄢniannian nienniennian
ㄋㄧㄣninnin ninninnin
ㄋㄧㄤniangniang niangniangniang
ㄋㄧㄥningning ningningning
ㄋㄨnunu nununu
ㄋㄨㄛnuonuo nononuo
ㄋㄨㄢnuannuan nuannuannuan
ㄋㄨㄥnongnong nungnungnung
ㄋㄩnyu nuniu
ㄋㄩㄝnyuenüe nüehnuehniue
ㄌㄚlala lalala
ㄌㄜlele lelele
ㄌㄞlailai lailailai
ㄌㄟleilei leileilei
ㄌㄠlaolao laolaolau
ㄌㄡloulou louloulou
ㄌㄢlanlan lanlanlan
ㄌㄤlanglang langlanglang
ㄌㄥlengleng lenglengleng
ㄌㄧlili lilili
ㄌㄧㄚlialia lialialia
ㄌㄧㄝlielie liehliehlie
ㄌㄧㄠliaoliao liaoliaoliau
ㄌㄧㄡliouliu liouliouliou
ㄌㄧㄢlianlian lienlienlian
ㄌㄧㄣlinlin linlinlin
ㄌㄧㄤliangliang liangliangliang
ㄌㄧㄥlingling linglingling
ㄌㄨlulu lululu
ㄌㄨㄛluoluo lololuo
ㄌㄨㄢluanluan luanluanluan
ㄌㄨㄣlunlun lunlunluen
ㄌㄨㄥlonglong lunglunglung
ㄌㄩlyu luliu
ㄌㄩㄝlyuelüe lüehluehliue
ㄌㄩㄢlyuan(lüan) lüanluanliuan
ㄍㄚgaga kakaga
ㄍㄜgege kokoge
ㄍㄞgaigai kaikaigai
ㄍㄟgeigei keikeigei
ㄍㄠgaogao kaokaogau
ㄍㄡgougou koukougou
ㄍㄢgangan kankangan
ㄍㄣgengen kenkengen
ㄍㄤganggang kangkanggang
ㄍㄥgenggeng kengkenggeng
ㄍㄨgugu kukugu
ㄍㄨㄚguagua kuakuagua
ㄍㄨㄛguoguo kuokuoguo
ㄍㄨㄞguaiguai kuaikuaiguai
ㄍㄨㄟgueigui kueikueiguei
ㄍㄨㄢguanguan kuankuanguan
ㄍㄨㄣgungun kunkunguen
ㄍㄨㄤguangguang kuangkuangguang
ㄍㄨㄥgonggong kungkunggung
ㄎㄚkaka k'akaka
ㄎㄜkeke k'okoke
ㄎㄞkaikai k'aikaikai
ㄎㄠkaokao k'aokaokau
ㄎㄡkoukou k'oukoukou
ㄎㄢkankan k'ankankan
ㄎㄣkenken k'enkenken
ㄎㄤkangkang k'angkangkang
ㄎㄥkengkeng k'engkengkeng
ㄎㄨkuku k'ukuku
ㄎㄨㄚkuakua k'uakuakua
ㄎㄨㄛkuokuo k'uokuokuo
ㄎㄨㄞkuaikuai k'uaikuaikuai
ㄎㄨㄟkueikui k'ueikueikuei
ㄎㄨㄢkuankuan k'uankuankuan
ㄎㄨㄣkunkun k'unkunkuen
ㄎㄨㄤkuangkuang k'uangkuangkuang
ㄎㄨㄥkongkong k'ungkungkung
ㄏㄚhaha hahaha
ㄏㄜhehe hohohe
ㄏㄞhaihai haihaihai
ㄏㄟheihei heiheihei
ㄏㄠhaohao haohaohau
ㄏㄡhouhou houhouhou
ㄏㄢhanhan hanhanhan
ㄏㄣhenhen henhenhen
ㄏㄤhanghang hanghanghang
ㄏㄥhengheng henghengheng
ㄏㄨhuhu huhuhu
ㄏㄨㄚhuahua huahuahua
ㄏㄨㄛhuohuo huohuohuo
ㄏㄨㄞhuaihuai huaihuaihuai
ㄏㄨㄟhueihui hueihueihuei
ㄏㄨㄢhuanhuan huanhuanhuan
ㄏㄨㄣhunhun hunhunhuen
ㄏㄨㄤhuanghuang huanghuanghuang
ㄏㄨㄥhonghong hunghunghung
ㄐㄧjiji chichiji
ㄐㄧㄚjiajia chiachiajia
ㄐㄧㄝjiejie chiehchiehjie
ㄐㄧㄠjiaojiao chiaochiaojiau
ㄐㄧㄡjiujiu chiuchiujiou
ㄐㄧㄢjianjian chienchienjian
ㄐㄧㄣjinjin chinchinjin
ㄐㄧㄤjiangjiang chiangchiangjiang
ㄐㄧㄥjingjing chingchingjing
ㄐㄩjyuju chüchujiu
ㄐㄩㄝjyuejue chüehchuehjiue
ㄐㄩㄢjyuanjuan chüanchuanjiuan
ㄐㄩㄣjyunjun chünchunjiun
ㄐㄩㄥjyongjiong chiungchiungjiung
ㄑㄧciqi ch'ichichi
ㄑㄧㄚciaqia ch'iachiachia
ㄑㄧㄝcieqie ch'iehchiehchie
ㄑㄧㄠciaoqiao ch'iaochiaochiau
ㄑㄧㄡciouqiu ch'iuchiuchiou
ㄑㄧㄢcianqian ch'ienchienchian
ㄑㄧㄣcinqin ch'inchinchin
ㄑㄧㄤciangqiang ch'iangchiangchiang
ㄑㄧㄥcingqing ch'ingchingching
ㄑㄩcyuqu ch'üchuchiu
ㄑㄩㄝcyueque ch'üehchuehchiue
ㄑㄩㄢcyuanquan ch'üanchuanchiuan
ㄑㄩㄣcyunqun ch'ünchunchiun
ㄑㄩㄥcyongqiong ch'iungchiungchiung
ㄒㄧsixi hsihsishi
ㄒㄧㄚsiaxia hsiahsiashia
ㄒㄧㄝsiexie hsiehhsiehshie
ㄒㄧㄠsiaoxiao hsiaohsiaoshiau
ㄒㄧㄡsiouxiu hsiuhsiushiou
ㄒㄧㄢsianxian hsienhsienshian
ㄒㄧㄣsinxin hsinhsinshin
ㄒㄧㄤsiangxiang hsianghsiangshiang
ㄒㄧㄥsingxing hsinghsingshing
ㄒㄩsyuxu hsühsushiu
ㄒㄩㄝsyuexue hsüehhsuehshiue
ㄒㄩㄢsyuanxuan hsüanhsuanshiuan
ㄒㄩㄣsyunxun hsünhsunshiun
ㄒㄩㄥsyongxiong hsiunghsiungshiung
jhihzhi chihchihjr
ㄓㄚjhazha chachaja
ㄓㄜjhezhe checheje
ㄓㄞjhaizhai chaichaijai
ㄓㄟjheizhei cheicheijei
ㄓㄠjhaozhao chaochaojau
ㄓㄡjhouzhou chouchoujou
ㄓㄢjhanzhan chanchanjan
ㄓㄣjhenzhen chenchenjen
ㄓㄤjhangzhang changchangjang
ㄓㄥjhengzheng chengchengjeng
ㄓㄨjhuzhu chuchuju
ㄓㄨㄚjhuazhua chuachuajua
ㄓㄨㄛjhuozhuo chochojuo
ㄓㄨㄞjhuaizhuai chuaichuaijuai
ㄓㄨㄟjhueizhui chuichuijuei
ㄓㄨㄢjhuanzhuan chuanchuanjuan
ㄓㄨㄣjhunzhun chunchunjuen
ㄓㄨㄤjhuangzhuang chuangchuangjuang
ㄓㄨㄥjhongzhong chungchungjung
chihchi ch'ihchihchr
ㄔㄚchacha ch'achacha
ㄔㄜcheche ch'echeche
ㄔㄞchaichai ch'aichaichai
ㄔㄠchaochao ch'aochaochau
ㄔㄡchouchou ch'ouchouchou
ㄔㄢchanchan ch'anchanchan
ㄔㄣchenchen ch'enchenchen
ㄔㄤchangchang ch'angchangchang
ㄔㄥchengcheng ch'engchengcheng
ㄔㄨchuchu ch'uchuchu
ㄔㄨㄚchuachua ch'uachuachua
ㄔㄨㄛchuochuo ch'ochochuo
ㄔㄨㄞchuaichuai ch'uaichuaichuai
ㄔㄨㄟchueichui ch'uichuichuei
ㄔㄨㄢchuanchuan ch'uanchuanchuan
ㄔㄨㄣchunchun ch'unchunchuen
ㄔㄨㄤchuangchuang ch'uangchuangchuang
ㄔㄨㄥchongchong ch'ungchungchung
shihshi shihshihshr
ㄕㄚshasha shashasha
ㄕㄜsheshe shesheshe
ㄕㄞshaishai shaishaishai
ㄕㄟsheishei sheisheishei
ㄕㄠshaoshao shaoshaoshau
ㄕㄡshoushou shoushoushou
ㄕㄢshanshan shanshanshan
ㄕㄣshenshen shenshenshen
ㄕㄤshangshang shangshangshang
ㄕㄥshengsheng shengshengsheng
ㄕㄨshushu shushushu
ㄕㄨㄚshuashua shuashuashua
ㄕㄨㄛshuoshuo shuoshuoshuo
ㄕㄨㄞshuaishuai shuaishuaishuai
ㄕㄨㄟshueishui shuishuishuei
ㄕㄨㄢshuanshuan shuanshuanshuan
ㄕㄨㄣshunshun shunshunshuen
ㄕㄨㄤshuangshuang shuangshuangshuang
rihri jihjihr
ㄖㄜrere jejere
ㄖㄠraorao jaojaorau
ㄖㄡrourou joujourou
ㄖㄢranran janjanran
ㄖㄣrenren jenjenren
ㄖㄤrangrang jangjangrang
ㄖㄥrengreng jengjengreng
ㄖㄨruru jujuru
ㄖㄨㄛruoruo jojoruo
ㄖㄨㄟrueirui juijuiruei
ㄖㄨㄢruanruan juanjuanruan
ㄖㄨㄣrunrun junjunruen
ㄖㄨㄥrongrong jungjungrung
zihzi tzutzutz
ㄗㄚzaza tsatsatza
ㄗㄜzeze tsetsetze
ㄗㄞzaizai tsaitsaitzai
ㄗㄟzeizei tseitseitzei
ㄗㄠzaozao tsaotsaotzao
ㄗㄡzouzou tsoutsoutzou
ㄗㄢzanzan tsantsantzan
ㄗㄣzenzen tsentsentzen
ㄗㄤzangzang tsangtsangtzang
ㄗㄥzengzeng tsengtsengtzeng
ㄗㄨzuzu tsutsutzu
ㄗㄨㄛzuozuo tsotsotzuo
ㄗㄨㄟzueizui tsuitsuitzuei
ㄗㄨㄢzuanzuan tsuantsuantzuan
ㄗㄨㄣzunzun tsuntsuntzuen
ㄗㄨㄥzongzong tsungtsungtzung
cihci tz'utzutsz
ㄘㄚcaca ts'atsatsa
ㄘㄜcece ts'etsetse
ㄘㄞcaicai ts'aitsaitsai
ㄘㄠcaocao ts'aotsaotsau
ㄘㄡcoucou ts'outsoutsou
ㄘㄢcancan ts'antsantsan
ㄘㄣcencen ts'entsentsen
ㄘㄤcangcang ts'angtsangtsang
ㄘㄥcengceng ts'engtsengtseng
ㄘㄨcucu ts'utsutsu
ㄘㄨㄛcuocuo ts'otsotsuo
ㄘㄨㄟcueicui ts'uitsuitsuei
ㄘㄨㄢcuancuan ts'uantsuantsuan
ㄘㄨㄣcuncun ts'untsuntsuen
ㄘㄨㄥcongcong ts'ungtsungtsung
sihsi ssu, szussu, szusz
ㄙㄚsasa sasasa
ㄙㄜsese sesese
ㄙㄞsaisai saisaisai
ㄙㄠsaosao saosaosau
ㄙㄡsousou sousousou
ㄙㄢsansan sansansan
ㄙㄣsensen sensensen
ㄙㄤsangsang sangsangsang
ㄙㄥsengseng sengsengseng
ㄙㄨsusu sususu
ㄙㄨㄛsuosuo sososuo
ㄙㄨㄟsueisui suisuisuei
ㄙㄨㄢsuansuan suansuansuan
ㄙㄨㄣsunsun sunsunsuen
ㄙㄨㄥsongsong sungsungsung
yiyi ii, yiyi
ㄧㄚyaya yayaya
ㄧㄛyoyo yoyoyo
ㄧㄝyeye yehyehye
ㄧㄞyaiyai yaiyaiyai
ㄧㄠyaoyao yaoyaoyau
ㄧㄡyouyou youyouyou
ㄧㄢyanyan yenyenyan
ㄧㄣyinyin yinyinyin
ㄧㄤyangyang yangyangyang
ㄧㄥyingying yingyingying
wuwu wuwuwu
ㄨㄚwawa wawawa
ㄨㄛwowo wowowo
ㄨㄞwaiwai waiwaiwai
ㄨㄟweiwei weiweiwei
ㄨㄢwanwan wanwanwan
ㄨㄣwunwen wenwenwen
ㄨㄤwangwang wangwangwang
ㄨㄥwongweng wengwengweng
yuyu yuyu
ㄩㄝyueyue yüehyuehyue
ㄩㄢyuanyuan yüanyuanyuan
ㄩㄣyunyun yünyunyun
ㄩㄥyongyong yungyungyung
aa aaa
oo ooo
ee e, oe, oe
êê êêê
aiai aiaiai
eiei eieiei
aoao aoaoau
ouou ououou
anan ananan
enen enenen
angang angangang
engeng engengeng
erer erherher